רווח נקי - פריסת הכנסה חייבת במס - אפשרויות חדשות בפקודת מס הכנסה

הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה ומענק עקב פטירה - כל אלה יושפעו מהחוזר החדש

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אריאל ברזיליאריאל ברזילי

אריאל ברזילי 14/06/2022

"חוקי המיסוי הם רשת שבה נתפסים הדגים הקטנים בעוד הדגים הגדולים יכולים לברוח דרך החורים" – חומות של תקווה

כל אדם עובד, ולבטח כזה שהתנסה בתהליך של פרישה מהעבודה ו/או יציאה לגמלאות, מכיר לבטח את נושא האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס - "חורים" ע"פ הפתגם הרשום לעיל ממספרם ומהותם השתנו לאחרונה.

בחוזר המקצועי מס' 2/2022 שהופץ לנישומים וגורמי המקצוע ב 19.05.2022, הוסדרו האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס אחורה וקדימה, ומסדיר פרקטיקות נהוגות קיימות לצד "ניקוי שולחן" של פרקטיקות והנחיות לא רלוונטיות – הבאים לידי ביטוי בתיקון סעיף 8 (ג') לפקודת מס הכנסה, אשר ממנו נגזרת גם התאמת טופס 161ג' - בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה.

להלן יפורטו עיקרי השינויים בחוזר 2/2022 והאפשרויות השונות לפריסת ההכנסה החייבת במס הנובעות מחוזר זה, שתחולתו מיום פרסומו – 19.05.2022:

הפרשי שכר.

הפרשי קצבה.

פדיון ימי חופשה.

מענק פרישה.

מענק עקב פטירה – עד פרסום החוזר, ניתן "פטור כפול" שגובהו בסכום המכפלה של מס' שנות העבודה בסכום של עד גובה 2 המשכורות האחרונות של הנפטר/ת, וזאת בכפוף לתקרה - 25,290 ₪ ( נכון ל 6.2022 ).

בחוזר מופיעות אפשרויות הקיימות לשאירי הנפטר ביחס למענק הפטירה: על חלקו מתוך מענק הפטירה החייב במס - אצל כל שאיר יחול שיעור מס מירבי של 40%, אין אפשרות לפריסת מס קדימה, וקיימת לראשונה אפשרות לפריסת מס אחורה בתנאים מסוימים – הפריסה לאחור תעשה על פני שנות עבודתו של הנפטר/ת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס המסתיימות בשנת הפטירה, ובמקרה של ביצוע פריסה לאחור ע"פ הכנסת הנפטר – אין כפל תקרת פטור אלא תקרה בודדת – 12,645 ₪ ( נכון ל 6.2022 ) וגם לא קיימת תקרת מס של 40% - חידוש מרענן של אפשרות קבלת "פטור כפול" לצד אפשרות פריסת מס לאחור גם יחד, אך חשוב לציין כי הקלה זו אפשרית רק במקרה בו יש שאירים הזכאים למענק הפטירה, או כשאין שאירים כאלה אך הצוואה קובעת כי החלוקה של מענק הפטירה ליורשים על פי דין תתבצע על פי כללי ברירת המחדל שנקבעו בחוק הירושה תשכ"ה – 1965.

היוון קצבה.

חרטה מ"רצף קצבה" - החוזר מאפשר, בניגוד לעבר, בחירה "קשיחה" יותר בין פריסת מס קדימה לבין פריסת מס אחורה, כאשר במקרים בהם תתאפשר פריסה של הכנסה חייבת במס כתוצאה מחרטה מ"רצף קצבה" – פריסת המס תתבצע על יתרת השנים הרלבנטיות לכל מקרה לגופו. החוזר מגדיר כי לא תינתן זכות פריסה קדימה, אם בוצעה בעבר פריסה לאחור – ולהיפך.

חרטה מ"רצף פיצויים" – עבור מי שאושר לו "רצף פיצויים" – דחיית מועד ההתחשבנות על הפיצויים של המעסיק הקודם עד למועד סיום ההעסקה אצל המעסיק החדש, ועמד בתנאיו ( בין היתר, מוגבל במכפלה של מספר שנות העבודה אצל המעסיק הקודם ב 4 פעמים השכר הממוצע במשק – 42,204 ₪ נכון ל 6.2022 ), יכול לחזור בו מבחירתו זו בתוך שנתיים מסיום העסקתו אצל המעסיק לגביו ביקש וקיבל אישור להחיל "רצף פיצויים".

דמי לידה המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי.

הכנסות המתקבלות לאחר פטירה.

להלן יפורטו שינויים בעקרונות פריסת מס קדימה - אשר מתייחסים לפריסה של מענק פרישה, מענק עקב פטירה והיוון קצבה.

עד מועד פרסום חוזר זה, שנת הפריסה הראשונה היתה השנה בה הסתיימה העסקתו של העובד/ת אצל המעסיק אשר שילם את מענק הפרישה החייב במס ( למעט מקרה בו סיום ההעסקה היה ברבעון האחרון של שנת המס עד 30.09 של אותה שנת מס – שבו ניתן לדחות את שנת הפריסה הראשונה אל שנה העוקבת לאחר סיום ההעסקה ). 

בחוזר זה נוספה אפשרות לכל עובד/ת, ללא כל תלות במועד סיום ההעסקה אצל המעסיק בשנת המס, לבקש כי פריסת המס תתחיל בשנת המס העוקבת לאחר סיום ההעסקה, כאשר במצב שכזה, תופחת שנה אחת ממספר שנות פריסת המס קדימה ( לא תהיה הפחתה שכזאת למי שסיים את עבודתו אחרי ה 30.09 כפי שהוזכר לעיל ). תקופת פריסת המס המינימלית האפשרית הינה שנתיים – ולפיכך, רק מי שעבד אצל המעסיק לפחות 6 שנים זכאי לפריסה קדימה וגם נוסף מנגנון פטור מתשלום מקדמת מס כדין בגין פריסת מס קדימה – לבעל נכות מלאה או עיוור – וזאת בתנאים מצטברים שלא יפורטו כאן עקב מורכבותם, המסתמכים ונובעים מהגדרת "נכות רפואית לפקודת מס הכנסה בסעיף 9(5) ומחייבים הגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים בגין אותה שנת מס בה התקבלה ההכנסה שנפרסה במס קדימה, וכן נקבע מועד מחייב לתשלום מקדמת מס בגין פריסה קדימה - מקדמת המס חייבת להיות משולמת עד תום שנת המס שבה ניתן האישור לפריסת מס קדימה, או תוך 90 יום ממועד מתן האישור – לפי המועד המאוחר מבניהם.

קישור לחוזר, למעוניינים בהעמקה בפרטיםרשות המיסים - סעיף 8 ג - 19052022

לסיכום, כמו באימרה שהובאה בפתיח של המאמר, נצטרך, כדי לשלם פחות מס הכנסה ע"פ חוק בפרישה ממקום העבודה ו/או לגמלאות, להכיר טוב יותר את ה"חורים" בפקודת מס הכנסה, שעיקריה בהקשר סעיף 8(ג') פורטו לעיל,  ולהכיר במצב כי הבנה בסיסית של עקרונות המצב הכלכלי שנוצר לאחר פרישה ממקום עבודה, לצד ניהול כלכלי נכון ואפקטיבי הינה החלטה מחויבת המציאות הנוגעת ישירות לשימור היכולת הכלכלית שלך ושל היקרים לך לאורך זמן.

הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

מאמר זה הינו כללי בלבד, ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.