כחלון עזב, הבור ביוניט קרדיט מעמיק ומעמד נשיא הלשכה נפגע מהפרשה

גיזה ביטלה המו"מ - סכום הצ'קים ש"נעלמו" תפח ל-10.6 מיליון ₪; ריבית בשיעור 12% על הלוואה בסך 37 מיליון ₪ שניתנה לקבוצת לווים, לא שולמה בכלל עד היום; אייזיק ופנסו התחייבו לכסות את כל התשלומים העתידיים המגיעים לחברה; וגם – גיזה הודיעה על הפסקת המו"מ לרכישת השליטה ביונט קרדיט

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח קרדיט אנגל הפקותשלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח קרדיט אנגל הפקות

קרן מרדכי 23/06/2022

הצרות ביונט קרדיט לא מפסיקות להפתיע. לאחר שמשה כחלון, שר האוצר לשעבר, הודיע לפני כשבוע שהחליט להתפטר מתפקידו כיו"ר דירקטוריון יונט קרדיט וככל שנמשכת בדיקת הבודק החיצוני של חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט, הולך הבור ומעמיק בה כולל ביטול ההשקעה של גיזה.

החברה מדווחת כי בניגוד לדיווח קודם שלה על "המחאות חסרות" בשווי כולל של 7.7 מיליון ₪ שקיבלה מלווים, מצא הבודק החיצוני רו"ח ומשפטן עופר אלקלעי כי "בשלב זה לא ידוע מקום הימצאותן של המחאות בסך של 10.6 מיליון ₪, אשר נמסרו לחברה כנגד הלוואות שהועמדו על-ידה במסגרת פעילות ניכיון צ'קים".

בנוסף, במסגרת הבדיקות עלה, "כי בתחילת שנת 2021 העמידה החברה לקבוצת לווים הלוואות בסל של 37.215 מיליון ₪, לתקופה של 5 שנים, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 12% לתשלום חודשי החל מתום שנה ממועד העמדת ההלוואות ותשלום קרן בסוף התקופה. 

השלכה מהותית על ההון העצמי

חרף התחייבויותיה, עד למועד חתימת הסכם זה, קבוצת הלווים לא שילמה אף תשלום ריבית כמתחייב במסמכי ההלוואות לקבוצת הלווים (מדובר במיליוני שקלים. ק.מ.) וקיים ספק, הנבחן בימים אלו, ביחס לנסיבות בהן הועמדו ההלוואות לקבוצת הלווים, מטרתן ותהליכי האישורים הנדרשים על-פי דין להעמדת הלוואות אלו. לתוצאות בחינה זו עלולה להיות השלכה מהותית על הונה העצמי של החברה," מוסרת יונט קרדיט.

החברה צופה בנוסף, כי בדיקת נושא זה ולאור בחינה מחודשת שמבצעת החברה בימים אלו, כי בדיקה זו תביא לכך "שההפרשה לחובות מסופקים בגין פעילות שוטפת בסניף נצרת תגדל בסכומים שהינם מהותיים לחברה. נכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה לאמוד סכום זה. בנוסף, נכון למועד דוח זה, פעילותו של סניף נצרת הופסקה".

בעקבות הממצאים החדשים, נחתם הסכם בין החברה לבין חלק מבעלי השליטה בה, בהם שלמה אייזיק נשיא לשכת סוכני הביטוח, לפיו:

בעלי השליטה הפקידו בידי החברה, באמצעות עוה"ד החיצוניים של החברה, המחאות בסך של 1.8 מיליון ש"ח, שמועד פירעונן יחול ביום 30 ביוני 2022, וזאת עבור חלק מתשלומי הריבית בגין ההלוואות לקבוצת הלווים שהמועד לתשלומם חלף. כמו כן, ככל והחברה תודיע לבעלי השליטה בכתב על סכום חסר בגין תשלומי ריבית שנצברו בגין ההלוואות לקבוצת הלווים, מעבר לסכום זה, יפקידו בעלי השליטה בידי החברה המחאה בסכום המשלים.

בנוסף, העמידו בעלי השליטה המחאות בסך כולל של 8.1 מיליון ש"ח, אשר ייפרעו מדי חודש בחודשו החל מיום 30.07.2022  ועד ליום 30.12 2022 , וזאת בנוסף להמחאה בסך 2.45  מיליון ש"ח, שניתנה לחברה מאת יונט קרדיט בע"מ (החברה הפרטית שגם בה שותפים אייזיק ופנסו. ק.מ.) הנושאת תאריך פירעון של 15.10.2022. המחאות אלו נועדו לכסות את סכומי ההמחאות החסרות בחברה.

בעלי השליטה התחייבו לשלם לחברה את כל התשלומים העתידיים המגיעים לחברה – ריבית וקרן – בגין ההלוואות לקבוצת הלווים, וזאת במועדים המדויקים שנקבעו לכך במסמכי ההלוואות האמורות.

להבטחת פירעון המחאות בעלי השליטה, לרבות המחאת יונט הפרטית, וכן, להבטחת יתר ההתחייבות האמורות ביחד, התחייבו בעלי השליטה להפקיד בידי החברה, עד ה-5 באוגוסט 2022, אוטונומית בלתי מותנית, הניתנת למימוש על-פי דרישה ראשונה, בין כולה ובין לשיעורין, בסך של 25 מיליון ש"ח . הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד 30 יום לאחר המועד האחרון לתשלום קרן ההלוואות לקבוצת הלווים.

גיזה ביטלה המו"מ

ואם היה שביב תקווה במו"מ שניהלו חלק מבעלי השליטה שי פנסו ושלמה אייזיק למכור 18% ממניות השליטה הישירות שלהם (כ-23.2%) לחברת חברת הייעוץ גיזה זינגר אבן קפיטל, הרי שאתמול בערב הודיעה גיזה על ביטול העסקה.

החברה מציינת כי למרות הכל "החברה ממשיכה לעבוד ולנהל את עסקיה באופן שוטף". יש לציין, כי מנכ"ל החברה צחי אזר, שהוא גם מבעלי השליטה בה, הוצא לחופשה ללא הגבלה ב-2 ליוני לאחר שנטל כספים ללא אישור כנדרש בסכום של כ-70 אלף ₪. עוד צופה החברה כי "לאור קיומן של טעויות מהותיות בדוחות הכספיים כי תידרש להציג מחדש את דוחותיה הכספיים לחלק מהתקופות הקודמות". 

מעמד לשכת סוכני הביטוח ומעמדו של הנשיא, אייזיק נפגע

מקורות בענף הביטוח אמרו לאדוויזרלנד, כי אין ספק שמעמדו של שלמה אייזיק כנשיא לשכת סוכני הביטוח נפגע: "רואים קודם כל את אייזיק המסובך ביונט קרדיט, ואחר כך את נשיא הסוכנים". עוד ציינו אותם מקורות, כי "לא ברור מדוע עד היום לא נכנס גורם מפקח כמו רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, ואפילו המשטרה, לבדוק מה קורה בחברה, וכולם מסתפקים בבדיקה של בודק חיצוני שמינתה החברה בעצמה".