יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים מאמין שאלטשולר שחם גמל ופנסיה תשמור על מיקומה כ"חברת הגמל הגדולה בישראל"

אלטשולר שחם פיננסים פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024 ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 232 מיליון ש"ח והרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות בכ-28 מיליוני ש"ח; דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-21 מיליון ש"ח בגין רווחי הרבעון הראשון

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר לוינשטיין, צילום: סם יצחקוביאיר לוינשטיין, צילום: סם יצחקוב

עידו אסיאג 23/05/2024

נכון ליום 31 במרץ 2024 מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, נכסי גמל ופנסיה בהיקף של כ-158 מיליארד ש"ח.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "אנו מסכמים רבעון נוסף בו מגמת השיפור בתשואות ממשיכה בעקביות ואנו מאמינים ביכולתנו לשמור על מגמה חיובית זו, תוך שאלטשולר שחם גמל ופנסיה שומרת על מיקומה כחברת הגמל הגדולה בישראל. אנו ממשיכים במאמצים לפיתוח מנועי צמיחה נוספים, לצד פעילות הליבה בתחומי הגמל והפנסיה. פעילויות אלה כוללות, בין היתר, את הפעילויות השונות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ובהם  iFunds אשר נרכשה במהלך הרבעון. אנו מאמינים כי תרומתן תבוא לידי ביטוי בתוצאות ככל שנתקדם עם פיתוחן. אנו שבעי רצון מקצב ההתקדמות ורואים פוטנציאל כלכלי משמעותי במנועי צמיחה חדשים."  

ההכנסות מדמי ניהול, נטו ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-229 מיליון ש"ח, לעומת כ-230 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ולעומת כ-265 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה אל מול התקופה המקבילה נובעת בעיקר מירידה ביתרת הנכסים המנוהלים וקיטון בשיעור דמי הניהול הממוצעים שגובה החברה. סך ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-232 מיליון ש"ח לעומת כ-233 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ולעומת כ-270 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון בכ-28 מיליון ש"ח לעומת כ-32 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ-37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

נכון ליום 31 במרץ, 2024 מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה (חברה בת בבעלותה המלאה של החברה), נכסי גמל ופנסיה בהיקף של כ-158 מיליארד ש"ח. 

נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 31 במרץ, 2024 לכ-128.6 מיליארד ש"ח. אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל בישראל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-16.8% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.  

נכסי קרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 31 במרץ 2024 ב-29.05 מיליארד ש"ח.

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה עלה ועמד על 400,503 ב-31 במרץ 2024, לעומת 398,178 עמיתים ב-31 בדצמבר 2023. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה עומד על כ-3.6% נכון ליום 31 במרץ 2024.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון ל-31 במרץ, 2024 עמד על- 525 מיליון ש"ח לעומת כ- 520 מיליון ש"ח בתום שנת 2023.

בחודש מאי, 2024 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 21 מיליון ש"ח על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2024.

פעילות ניהול השקעות אלטרנטיבות – במהלך הרבעון השלימה החברה את עסקת iFunds (איי פאנדס) וכן מספר גיוסים לקרנות השונות. נכון למועד הדוח, סך הנכסים האלטרנטיביים המנוהלים והמופצים בתחום פעילות זה  עומד כ 207- מיליון דולר.

לגרף אלטשולר שחם פנ. לחצו כאן

100 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 34.61 מיליון באלטשולר שחם פנ
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלטשולר שחם פנ. לרשימה המלאה