הבינלאומי מציג עלייה של 14% ברווח הנקי לרבעון - יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח

הדוחות הכספיים של הבנק לרבעון הראשון של השנה משקפים ריווחיות גבוהה: רווח נקי של כ-569 מיליון שקל - גידול של 14% בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אלי כהן, מנכ״ל הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואגאלי כהן, מנכ״ל הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואג

בנק הבינלאומי 28/05/2024

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של שנת  2024 ב-569  מיליון ש"ח, גידול של 14%  בהשוואה לרבעון הקודם – הרבעון הרביעי של שנת 2023, וקיטון של 9.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון -18.7%. הרווח ברבעון הראשון כולל הכנסות מיסים בגין שנים קודמות בסך של 49 מיליון ש"ח. שיעור התשואה להון בנטרול הכנסה זו הגיע ל-17.1%.   

סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו ב- 1,581 מיליון ש"ח, ירידה  של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-1,164 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,332 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון מוסבר בין היתר עקב מעבר להפקדה בפקדונות נושאי ריבית חלף עו"ש זכות שאינו נושא ריבית ומהשפעת השינויים במדד.

על רקע איכות תיק האשראי ובניית ההפרשות ברבעונים האחרונים הסתכמו סך ההכנסות בגין הפסדי אשראי  ברבעון הראשון של 2024 ב-2 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות של 72 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה הפרטנית, נטו, בגין הפסדי אשראי הסתכמה בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-6 מיליון ש"ח בהשוואה ל-14 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאה הקבוצתית בגין הפסדי אשראי הסתכמה בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-4 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-86 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאה הקבוצתית להפסדי אשראי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע משיפור במדדים מאקרו כלכליים קיימים וחזויים במהלך הרבעון הראשון של השנה. 

תיק אשראי איכותי - יחס ה- NPL יציב במהלך הרבעון הראשון של 2024  ועמד על 0.6%.  היחס מצביע על איכות תיק האשראי (יתרת החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום ויותר מהאשראי לציבור).  יחס הכיסוי הכולל (שיעור ההפרשה הכוללת להפסדי האשראי מסך האשראי לציבור) עמד על  1.53%. 

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של 2024 ב-731  מיליון ש"ח, גידול  בשיעור של 1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. משכורות והוצאות נלוות קטנו בשיעור של 1.6% והסתכמו ב- 442 מיליון ש"ח , ירידה  הנובעת בעיקרה מירידה בהפרשה למענקים ומוסברת, בין היתר,  עקב חתימה על הסכמי עבודה לשנים 2023-2026 בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו קוזזה בחלקה בעליית השכר השוטף.  

יחס היעילות הגיע ברבעון הראשון של שנת 2024 ל-46.2%  לעומת 43.5% בשנת 2023. 

ההפרשה למיסים על הרווח הסתכמה בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-279 מיליון ש"ח בהשוואה ל-315 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס האפקטיבי הגיע ל-32.7% לעומת 34.8% בתקופה המקבילה אשתקד ומושפע מהכנסות מיסים בגין שנים קודמות בסך של 49 מיליון ש"ח, ומעליית שיעור המס הסטטוטורי. 

האשראי לציבור  הסתכם ב-116,816 מיליון ש"ח, קיטון של 2% בהשוואה לסוף שנת 2023 , ושל 2.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ביחס לסוף שנת 2023 נובעת בעיקר מירידה באשראי לעסקים גדולים, בין היתר, בתחום שוק ההון. ביתר מגזרי הפעילות נרשמו גידולים באשראי: אשראי למשקי בית  (1.4%), הלוואות לדיור, עסקים קטנים , ועסקים בינוניים.  

פקדונות הציבור הסתכמו ב- 196,615 מיליון ש"ח, גידול של 2.9% בהשוואה לסוף שנת 2023 ושל 13.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סך תיק נכסי הלקוחות גדל  ב-7.2% בהשוואה לסוף שנת 2023 וב-23.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 720 מיליארד ש"ח . 

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-12,355 מיליון ש"ח , גידול בשיעור של 2.4% ביחס לסוף שנת  2023 ושל 13.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.  יחס הון עצמי רובד 1 עלה ל-11.78% - מעל היחס הרגולטורי הנדרש.  יחס כיסוי הנזילות עלה לשיעור של  161% לעומת 156% בשנת 2023. 

בשים לב לפניות  המפקח על הבנקים בדבר "תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים" החליט דירקטוריון הבנק לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בשיעור של 40% מההון. דירקטוריון הבנק ימשיך לדון בהמשך יישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק ועל הבנק. 

אלי כהן, מנכ"ל הבנק הבינלאומי: "מדינת ישראל נתונה במשבר מורכב וממושך המשלב היבטים בטחוניים, חברתיים, כלכליים ודיפלומטיים. הבנק הבינלאומי כבנק איתן ימשיך לתמוך בלקוחותיו, לעמוד לצידם, לסייע להם, לחדש ולהשיא הצעות ערך חדשניות ורלבנטיות. 

הבינלאומי הגיע למשבר ברמת מוכנות גבוהה שניכרת, בין היתר, בכריות הון ובנזילות  מהגבוהות במערכת ובתיק אשראי איכותי ומפוזר. כל אלה הם פרי של מדיניות זהירה ואחראית וניהול סיכונים מוקפד ומתבטאים בתוצאות ובהישגי הבנק , כפי שמשתקף גם בתוצאות הרבעון הראשון של  2024". 


לגרף בינלאומי לחצו כאן

203 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 527.68 מיליון בבינלאומי
קרנות נאמנות שמחזיקות את בינלאומי. לרשימה המלאה