הפניקס עם זינוק של פי-3.5 ברווח הכולל - מעלה את שיעור הדיבידנד

קבוצת הפניקס מדווחת על רווח כולל לרבעון הראשון של השנה בסך של 284 מיליון שקל, לעומת 81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; הרווח הכולל מפעילות ליבה הסתכם בסך של 322 מיליון שקל המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 12.7%; הקבוצה תעלה את שיעור סך הדיבידנד ל-40% מהרווח הכולל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי

עומר רגב 29/05/2024

רווחיות כוללת ותשואה להון

קבוצת הפניקס מדווחת על רווח כולל לרבעון הראשון של שנת 2024 בסך של 284 מיליון ש"ח ותשואה להון בשיעור של 11.2% - עלייה של פי 3.5 לעומת רווח כולל של 81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. א. הרווח הכולל מפעילות ליבה (ללא השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית והשפעות מיוחדות) הסתכם בסך של 322 מיליון  המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 12.7%. הרווח מפעילות הביטוח הסתכם בסך של 193 מיליוני ש"ח ומפעילות ניהול הנכסים והאשראי בסך של 129 מליוני ש"ח המהווה כ-40% מסך הרווח מפעילות הליבה.

צמיחה ברווחיות ובפעילויות

קבוצת הפניקס מדווחת על המשך צמיחה בפעילות ליבה בתחום ניהול נכסים ואשראי (פעילות הכוללת פנסיה וגמל, בית ההשקעות ולקוחות כשירים, הסוכנויות, ואשראי), אשר רשמה רווח ברבעון בסך 129 מיליון ש"ח (בהשוואה ל- 100 מיליון ש"ח ברבעון ראשון 2023);

בהתאם לתוכנית האסטרטגית, קבוצת הפניקס ממשיכה בהאצת פעילות הביטוח הכללי ביחס לעסקי הביטוח האחרים, ממשיכה לצמוח בפעילות זו באופן עקבי ולשפר את הרווחיות; 

ה-EBITDA המותאם בפעילות ניהול הנכסים והאשראי הסתכם כ- 281 מיליון ש"ח ברבעון, על בסיס מאוחד כולל חלק המיעוט (בניכוי בחלק המיעוט כ-236 מיליון ש"ח) וזאת בהשוואה לסך של 223 מיליון ש"ח ברבעון הראשון 2023;

סך הנכסים המנוהלים עלה בשיעור של 10% לכ-472 מיליארד ש"ח, כולל רכישת פעילות ניהול קרנות מסורתיות מפסגות שהושלמה בחודש מרץ 2024, בהתאם לאסטרטגית הצמיחה בניהול נכסים ואשראי;

בתחום האשראי הושלם מיזוג פעילות ליווי בניה מהביטוח להפניקס גמא, כאשר סך תיק  האשראי בקבוצה נאמד בכ-5.6 מיליארד ש"ח;

לנוכח הקדמה בעמידה ביעדים האסטרטגיים ל-2025, הקבוצה מצויה בהליך של בחינת היעדים ומנועי הצמיחה ותפרסם בקרוב יעדי צמיחה מעודכנים. 

איתנות פיננסית

לקבוצת הפניקס איתנות פיננסית, יתרות נזילות, חוב נטו נמוך, ויחס גבוה של כושר פירעון בפניקס ביטוח (סולבנסי, כולל יישום הוראות תקופת הפריסה) שהסתכם ליום 31 בדצמבר, 2023 בכ- 194%;

סוכנות האשראי הבינלאומית מודי'ס (Moody's) אישררה את הדירוג הקיים A2 של הפניקס חברה לביטוח בע"מ עם אופק דירוג שלילי.

דיבידנד

הצמיחה האסטרטגית של הפניקס בפעילויות הליבה, ובכלל זה בפעילויות ניהול נכסים ואשראי, מגדילה את רווחיות ותזרימי הקבוצה ומאפשרת חלוקת דיבידנד עקבי והשאת ערך לבעלי המניות. בהתאם, דירקטוריון הפניקס אישר עדכון למדיניות הדיבידנד והעלאת שיעור סך הדיבידנד משיעור מינימלי של 30% ל - 40% מהרווח הכולל השנתי. המדיניות תחול על רווחי 2024 ותיכנס לתוקף ממועד החלוקה הבאה המתוכננת לאחר פרסום דוחות חציון 2024.

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס אחזקות: 

"מאז 7 באוקטובר מדינת ישראל נמצאת בתקופת מלחמה למול מספר חזיתות. קבוצת הפניקס מחויבת לחוסנה של החברה הישראלית וממשיכה לתמוך במשאבים ובהתנדבות בארגונים ומיזמים מחוללי השפעה מהותית. לבנו עם משפחות הנופלים ובתפילה לחזרת החטופים במהרה לביתם, להחלמת הפצועים. 

ברבעון הראשון של 2024, המשק הישראלי המשיך להתאפיין באי ודאות ותנודתיות בשווקי ההון. הפניקס, כקבוצת פיננסיים מובילה, פועלת כדי למנף את ההיצע הרחב של השירותים והפעילויות לטובת לקוחותיה תוך ניהול סיכונים מוקפד ומקסום ההזדמנויות העסקיות. הקבוצה מתמקדת בביצוע נחוש של התכנית האסטרטגית, בצמיחה בפעילויות הליבה בביטוח וניהול נכסים ואשראי ובשיפור הרווחיות. בנוסף, הקבוצה פועלת להשאת ערך לבעלי המניות באמצעות גיוון וצמיחה במקורות התזרים, חלוקה קבועה ויציבה של דיבידנד וכן ביצוע של רכישה עצמית. 

תוצאות הרבעון הראשון של 2024 משקפות המשך קו מגמה של גידול בסך הנכסים המנוהלים, שיפור ב-EBITDA בפעילות ניהול נכסים ואשראי ועלייה ברווח הכולל ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. הקבוצה נמצאת בתוואי להשגת יעדיה העסקיים לשנת 2025. התזרים הצומח והמגוון בקבוצה, האיתנות הפיננסית החזקה ויחס כושר הפרעון (סולבנסי) של חברת הביטוח, הנחשב לגבוה בענף, מאפשרים לנו לעדכן כלפי מעלה את מדיניות הדיבידנד של החברה כך שתייצג מעתה חלוקה של לפחות 40% מהרווח הכולל של הקבוצה." 
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים:

הרווח הכולל לבעלי המניות – 

ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם הרווח הכולל לבעלי המניות בסך של  כ-284 מיליון ש"ח, המשקף תשואה להון לבעלי המניות של 11.2%, בהשוואה לתשואה של כ- 3.3% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון הראשון לשנת 2024 הושג חרף האתגרים הכלכליים והשפעה שלילית של גורמים שאינם תפעוליים (השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) ב-2023 בסך 38 מיליון ש"ח. 

הרווח מפעילויות הליבה – (ללא השפעות לא תפעוליות, כולל שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) 

הרווח מפעילויות הליבה גדל והסתכם ברבעון הראשון לשנת 2024 לסך של כ- 322 מיליון ש"ח (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 12.7%) בהשוואה לרווח של כ-301 מיליון ש"ח (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 12.4%) ברבעון מקביל אשתקד.  

מתוך זה, רווח הליבה מביטוח הסתכם ב-193 מיליון ש"ח לעומת 201 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ורווח הליבה מניהול נכסים ואשראי הסתכם ב-129 מיליון ש"ח לעומת 100 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי וסכום הנכסים המנוהלים – 

הון עצמי

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ביום 31 במרס, 2024 בסך של כ-10.6 מיליארד ש"ח.

נכסים מנוהלים

סכום הנכסים המנוהלים בקבוצה גדל והסתכם ביום 31 במרס, 2024 בסך של 472 מיליארד ש"ח, כולל רכישת פעילות ניהול קרנות מסורתיות מפסגות שהושלמה בחודש מרץ 2024, בסך של כ- 22 מיליארד ש"ח.


הקבוצה מקדימה את העמידה ביעדיה האסטרטגים לשנת 2025, מצויה בתהליך בחינת היעדים ומנועי הצמיחה לשנים הבאות ותפרסם בקרוב את יעדי קבוצה החדשים.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של מגזרי הפעילות של הקבוצה – 

(לפירוט נרחב ביחס לשינויים בתוצאות הכספיות ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ומצגת משקיעים)

פעילות ביטוח

ביטוח כללי  

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ב-251 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 76 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע משיפור ברווח החיתומי בענף רכב רכוש וענפי רכוש אחרים בקיזוז ירידה ברווחיות בענפי חבויות אחרים ורכב חובה ומשיפור בהכנסות מהשקעות. 

ביטוח בריאות  

על אף יציבות ברווח החיתומי, ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-62 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה ברווח נבעה מהשפעת הריבית על עתודות ה LAT כתוצאה מירידה בפרמיית אי הנזילות בהשוואה לתקופה מקבילה.

ביטוח חיים וחיסכון 

ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-83 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך 77 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, על אף גידול ברווח החיתומי  ומירידה נמוכה יותר בהכנסות מהשקעות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד וזאת בשל השפעה שלילית של השינוי בעקום הריבית ופרמיית אי נזילות. 

יצוין כי בסמוך למועד פרסום הדוח עומד "הבור" בדמי ניהול משתנים בסך של  כ-302 מיליון ש"ח.

רווח הון אחר 

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-141 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך 183 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בהשוואה לירידות בתקופה מקבילה אשתקד. 

פעילות ניהול נכסים ואשראי

גמל ופנסיה 

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-31 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

בית ההשקעות ולקוחות כשירים
(שירותים פיננסים)

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-72 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 51 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

סוכנויות 

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-72 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 73 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

אשראי (הפניקס גמא)  

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2024 הסתכם ל-31 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 28 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

לגרף הפניקס לחצו כאן

267 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 306.13 מיליון בהפניקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את הפניקס. לרשימה המלאה