הזדמנות של פעם בעשור - הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק לאומי

הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ לשנת 2022

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay

מיכאל לוי 11/01/2022

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן – הוועדה), פונה לציבור ומודיעה בזה על האפשרות להגיש בקשות מועמדות למינוי לכהונת דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן - הבנק).

בהתאם להודעת הבנק לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק שתיערך במהלך שנת 2022 עד שלושה דירקטורים: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

יוצעו מספר מועמדות כך שבמידת האפשר ימונו לפחות שתי נשים.

במידת האפשר, אחד המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל ידע וניסיון מוכח בתחומי טכנולוגית המידע. רצוי שמועמד זה יהיה בעל ניסיון ניהולי מעשי בהובלת פרויקטים טכנולוגיים משמעותיים בחברות גדולות במהלך 15 השנים האחרונות ובעל ידע עדכני בתחום מאז תום תקופת הניהול/הובלת הפרויקט הטכנולוגי.

לאור סיום כהונתו הצפוי של יו"ר דירקטוריון הבנק, במהלך שנת 2023, יינתן משקל למועמדים בעלי כישורים וניסיון המתאימים לשמש גם כיו"ר הדירקטוריון.

הוועדה תיתן את דעתה גם לצורך לחזק שוויון הזדמנויות במגזרי האוכלוסייה השונים בחברה, ולקיים יחסיות הולמת בין נשים לגברים בהרכב הדירקטוריון.

טופס שאלון להצגת מועמדות מוצב באתר בנק ישראל בכתובת:

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון לא יאוחר מיום 26 בינואר 2022.

יודגש כי על פי נוהל סדרי העבודה של הוועדה, הוועדה רשאית לפנות, בנוסף לפרסום הודעה זו לציבור, על פי שיקול דעתה ובהתאם לקבוע בנוהל, לאנשים מן הציבור ולהציע להם להגיש מועמדות לתפקיד.

יש להקפיד על קבלת אישור במייל חוזר מהוועדה על הגעת מסמכי בקשות המועמדות על נספחיהן לידיה, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדות.