השקעות אלטרנטיביות - רשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה

רשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה ליזמים בתחום ההשקעות הלא מפוקחות. הרשות מזהירה כי הצעה לציבור הרחב להצטרף להשקעה פיננסית עשויה להיחשב כהצעת ניירות ערך ולפיכך היות כפופה למגוון הכללים החלים על פי החוק בעניין.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
עו״ד אמיר הלמר, קרדיט: ענבל מרמריעו״ד אמיר הלמר, קרדיט: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך 17/01/2022

רשות ניירות ערך פרסמה אזהרה ליזמים המבקשים להציע השקעות לא מפוקחות. הרשות מזהירה כי הצעה לציבור הרחב להצטרף להשקעה פיננסית עשויה להיחשב כהצעת ניירות ערך ולפיכך היות כפופה למגוון הכללים החלים על פי החוק בעניין.

המסמך נועד להבהיר ליזמים המחפשים לצרף משקיעים או שותפים, כי חוק ניירות ערך והחובה לפרסם תשקיף עשויים לחול על מגוון של השקעות, כמו על השקעות פיננסיות מסוימות הקשורות בנדל"ן ועל מגוון של זכויות (זכות חברות, זכות השתתפות וזכות תביעה) המוצעות למשקיע. 

כך למשל, הצעת ניירות ערך ללא תשקיף למעל 35 ניצעים במהלך 12 חודשים עוקבים מהווה הפרה של הדין. אולם אין די בהגבלת המכירה של ניירות ערך לעד 35 משקיעים, שכן הצעה שכזו למעל 35 ניצעים מהווה הפרה כשלעצמה. בדומה, ניתן לעניין מספר גבוה מכך של משקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזם באמצעות פרסום כללי לגביו, אולם במסגרת הפרסום הכללי חל איסור למסור נתונים כספיים כלשהם על המיזם, משום שמסירת נתונים אלו מהווה הצעה לגורם שלו נמסרו הנתונים.

מנהל מחלקת ביקורת והערכה ברשות ניירות ערך, עו"ד אמיר הלמר, אמר: "ברצוננו להבהיר את המצב החוקי, ולמנוע טעויות אשר עלולות להוות הפרה של החוק. יזמים רבים מנסים לערב את הציבור בפרויקטים ומיזמים, ומציעים להצטרף לפרויקטים, להשקיע בהם, או לגייס הלוואות למענם. אך חלק מהצעות אלו עשויות להיות כפופות לחוק ניירות ערך. אנו ממליצים כי לפני פרסום הצעת השקעה וטרם ביצועה, כדאי ורצוי לקבל ייעוץ משפטי מתאים באשר לתחולת חוק ניירות ערך, כדי להימנע מפעילות שיש בה הפרה של הוראותיו".