הצרות ביונט קרדיט: משה כחלון התפטר מתפקידו כיו"ר חברת יונט קרדיט

ברקע ההתפטרות אי הסדרים שהתגלו בכספי החברה | המסחר במניית החברה הושעה עד ליום חמישי הבא

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה כחלון, צילום: פאנדרמשה כחלון, צילום: פאנדר

קרן מרדכי 16/06/2022

משה כחלון, שר האוצר לשעבר, הודיע הבוקר כי החליט להתפטר מתפקידו כיו"ר דירקטוריון יונט קרדיט. כחלון מונה לתפקיד ביוני אשתקד, וזכה אז לביקורת ציבורית גדולה בשל שכרו הגבוה שנקבע בהתחלה על 8.3 מיליוני שקלים בשנה ל-80% משרה. שלושה חודשים מאוחר יותר, קוצץ שכרו של כחלון ב-20%, על רקע הפסדי החברה, ואולי גם הביקורת הציבורית.

המסחר במניית יונט קרדיט לא נפתח היום, לאחר שהחברה הודיעה בתחילת יום המסחר כי תפרסם הודעה מהותית. בשעה מאוחרת יותר פרסמה החברה את ההודעה ולפיה: "בעקבות האמור בדיווחים הקודמים ובמסגרת הבדיקות שנערכו, הן על ידי הבודק החיצוני, רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי, והן על ידי רואה החשבון המבקר של החברה, ייתכן שקיימת לחברה חשיפה בגין הלוואות שהעמידה, שהינה גבוהה יותר באופן משמעותי ביחס לאמור בדיווחים הקודמים, וכי אין לחברה יכולת להעריכה בעת הזו. החברה בוחנת אם ייתכן שבגין חלק מהחשיפה כאמור הועמדו ערבויות אישיות על ידי בעלי השליטה בחברה".

בעקבות הודעת החברה, הודיעה הבורסה לעל השעיית המסחר במניות יונט קרדיט החל מהיום: "אם לא יתקיימו התנאים לחידוש מסחר בניירות הערך של החברה עד לישיבת דירקטוריון הבורסה, שתתקיים ביום 23.06.22  (יום חמישי הבא. ק.מ.) ידון הדירקטוריון, בישיבתו הנ"ל, בהמשך השעיית המסחר.

התפטרותו של כחלון לא הפתיעה במיוחד, גם לאור העובדה שרק לפני יומיים הודיעו בעלי השליטה בחברה שי פנסו ושלמה אייזיק, כי הם מוכרים את רוב מניותיהם הישירות (18%) ביונט קרדיט לחברת "גיזה" תמורת כ-10 מיליון ₪. כל ההתפתחויות האחרונות האלו קרו בעקבות הסתבכות החברה שהחלה לפני שבועיים, אז דיווחה כי הבודק החיצוני שמינתה לבחינת הנושא מצא כי בקופת החברה חסרות המחאות שניתנו בסניף נצרת בסך של כ-7.7 מיליון ₪. 

בעקבות כך, התחייבו שי פנסו ושלמה אייזיק (נשיא לשכת סוכני הביטוח. ק.מ.), מבעלי השליטה בחברה ודירקטורים בה, כי אם החברה לא תצליח לאתר ולגבות את ההמחאות החסרות עד ליום 31 בדצמבר 2022 ,כולן או חלקן, יעבירו בעלי השליטה לחברה את סך ההמחאות החסרות שהחברה לא הצליחה לגבות. להבטחת התחייבותם האמורה, יפקידו בעלי השליטה בידי החברה המחאות בסך סכום ההתחייבות שמועד פירעונן הינו ליום 31 בדצמבר 2022.

בנוסף, על פי הדיווח של יונט קרדיט מה-2 ביוני 2022, בבדיקת הבודק החיצוני "התגלו ממצאים ראשונים לפיהם קיים חשש, כי מנכ"ל החברה, מר צחי אזר, שהינו גם מבעלי השליטה בה , נטל, לכאורה, מאת החברה כספים בסכום שאיננו מהותי לחברה (נודע כי מדובר ב-70-80 אלף ₪, שנלקחו כהלוואה לכאורה בידי אזר ללא דיווח כנדרש לאסיפה הכללית). החברה דיווחה על הוצאת המנכ"ל לחופשה עד להודעה חדשה.

שלושה שבועות לפני הדיווח על אי הסדרים הכספיים ביונט קרדיט, דיווחה החברה, על שוד של מזומנים בסך 3.5 מיליוני שקלים מכספי הסניף שלה בחולון. 

בהודעת ההתפטרות שלו מסר כחלון: "לצערי הרב וכפי שידוע לכם, אנו מבינים כיום כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, שנגרמה בגין אירועים שהתרחשו לפני הצטרפותי לחברה. נוכח התפתחויות אלה, ובלב כבד, החלטתי להודיע לבעלי השליטה על סיום תפקידי כיו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בה באופן מיידי. אני מאחל לכם ולחברה בהצלחה בהמשך הדרך".

החברה מסרה, כי היא "ממשיכה לעבוד ולנהל את עסקיה באופן שוטף. יצוין, כי החברה ממשיכה בבחינת כלל ההשלכות של האירועים האמורים לעיל, לרבות השלכות משפטיות, דיווחיות וחשבונאיות, וכן, את השפעתם על הדוחות הכספיים לתקופות קודמות".