אלטשולר שחם נכנסת לתחום האשראי החוץ בנקאי

אלטשולר שחם רוכשת את קרדיטים עסקים תמורת 27 מיליון ₪; תתמקד באשראי לעסקים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Jennifer-Pitiquen-Dreamstime.comPhoto-Jennifer-Pitiquen-Dreamstime.com

קרן מרדכי 09/06/2024

אלטשולר שחם פיננסים, מדווחת על כניסה לתחום האשראי החוץ בנקאי באמצעות רכישת חברת קרדיטים עסקים וצמיחה בע"מ.

בגין הנכסים הנרכשים תשלם אלטשולר שחם אשראי כ-27 מיליון ש"ח, כאשר ההסכם כולל מנגנון התאמה לתמורה וכן מנגנון הפקדת חלק מכספי התמורה בנאמנות לצורך הבטחת הפרשות בגין פורטפוליו ההלוואות של קרדיטים שהועמדו לפני ה-1 ביוני 2024.

מאלטשולר נמסר, כי דירקטוריון החברה אישר ביום חמישי האחרון את כניסת החברה לתחום האשראי וכן את התקשרותה עם קרדיטים, המחזיקה ברישיון למתן אשראי מורחב מטעם רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון. בנוסף, דירקטוריון החברה אישר העמדת מסגרת אשראי של 15 מיליון ש"ח לקרדיטים אשראי לצורך מתן הלוואות ללקוחותיה, אשר תיכנס לתוקפה ביום החתימה על הסכם הרכישה והסכם בעלי המניות, בתנאים כפי כשנקבעו בין הצדדים.

אלטשולר מתכננת לפעול באמצעות קרדיטים אשראי בתחום האשראי החוץ בנקאי, ובפרט באשראי חוץ בנקאי לעסקים; החברה תפעל להעניק פתרונות מימון חוץ בנקאיים לעסקים באמצעות העמדת הלוואות ו/או מסגרות אשראי ללווים אשר יעמדו בתנאי סף שייקבעו מראש.

בנוסף, במסגרת העסקה תקצה אלטשולר שחם אשראי למייסדים מניות באלטשולר שחם אשראי, כך שכל אחד מהם יחזיק 10% מאלטשולר שחם אשראי במועד ההשלמה. 

הסכם הרכישה כולל תנאים מתלים סטנדרטיים, לרבות קבלת היתר לביצוע העסקה מאת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והסכמת צדדים שלישיים מהותיים להמחאת ההסכמים עמם.